Dom i arbejdsskadesag

Retten i Herning har den 21. april 2021 frifundet et slagteri for ansvar i forbindelse med en albuelidelse, der opstod i forbindelse med udførelse af belastende slagteriarbejde.

Read the case review in English by changing your language preferences at the top left of the page.

Dom af 21. april 2021

Retten i Herning har den 21. april 2021 frifundet et slagteri for ansvar i forbindelse med en albuelidelse, der opstod i forbindelse med udførelse af belastende slagteriarbejde. Den anonymiserede dom kan læses her.

Medarbejderen havde gennem 14 år været ansat på slagteriet og udført belastende arbejde i form af udbening af brystflæsk. Dette arbejde førte til, at medarbejderen i 2014 udviklede en albuelidelse og blev undersøgt nærmere for dette. I henhold til en speciallægeerklæring, havde medarbejderen pådraget sig en dobbeltsidig tennisalbue, og det var arbejdet, der var årsag til dette.

Allerede i forbindelse med undersøgelsen hos speciallægen, drøftede speciallægen med medarbejderen, om det ikke var mere hensigtsmæssigt at få en uddannelse eller søge et andet job.

Albuelidelsen blev anmeldt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der anerkendte denne og tilkendte en godtgørelse for varigt mén på 12%.

I det efterfølgende forløb forblev medarbejderen imidlertid på slagteriet, da han var glad for arbejdet og kollegaerne.

Slagteriet var opmærksom på albuelidelsen og den sårbarhed, som medarbejderen havde. Man afholdt derfor et indledende møde i forbindelse med tilbagevenden til arbejdet, hvor man forsøgte at aftale skånehensyn i videst muligt omfang.

Medarbejderen arbejdede herefter videre på slagteriet, og der var kvartalsvise opfølgningsmøder, hvor medarbejderen oplyste om status. I de følgende år kunne medarbejderen fastholde arbejdet på fuld tid, men i foråret 2018 blev han sygemeldt grundet genopblussen af generne fra albuen.

Situationen var den, at mængden af skåneopgaver var blevet færre, hvorfor medarbejderen i videre omfang end tidligere var beskæftiget med det belastende arbejde, hvor han skulle udbene brystflæsk.

Der opstod herefter en forværring af albuelidelsen, som medarbejderen klagede over til ledelsen. Ledelsen oplyste, at man var opmærksom på de nyopståede gener, og at man i videst muligt omfang ville fortsætte med at tildele skåneopgaver. Omfanget af skåneopgaver var imidlertid stadig begrænset, hvorfor en sygemelding i foråret 2018 ikke kunne forhindres.

Medarbejderen krævede herefter erstatning af slagteriet. Det blev gjort gældende, at slagteriet havde haft en forpligtelse til at omplacere medarbejderen, således at han ikke blev udsat for den belastende arbejdsopgave med udbening af brystflæsk. Dette skulle særligt være tilfældet efter at medarbejderen klagede over en forværring af albuelidelsen.

Der blev krævet erstatning for sygeperioden og gjorde gældende, at der tillige skulle betales erstatning for det efterfølgende revalideringsforløb til pædagogisk assistent, som medarbejderen blev tilkendt i forbindelse med et socialt forløb, som blev udløst af sygmeldingen i 2018.

Retten frifandt slagteriet og bemærkede, at medarbejderen allerede i forbindelse med undersøgelsen hos speciallægen i 2014 var blevet vejledt om jobskifte og uddannelse for at komme væk fra belastningerne, som det belastende slagteriarbejde påførte ham. Når sagsøgeren på trods heraf alligevel valgte at fortsætte ansættelsesforholdet på slagteriet, havde slagteriet ikke pligt til at sikre ham varige opgaver, der imødekom hans individuelle skånebehov. Særligt ikke, når arbejdsgiveren i øvrigt havde foranstaltet regelmæssige opfølgningssamtaler og forsøgte at imødekomme skånehensynene under hensyntagen til virksomhedens struktur og drift.

Kennedys bemærker

Det er fast antaget i retspraksis, at en arbejdsgiver har pligt til at skåne de ansatte mod sundhedsskadelige belastninger. Det er yderligere antaget, at arbejdsgiveren skal være opmærksom på en eventuel særlig sårbarhed hos de ansatte.

Dommen illustrerer imidlertid, at medarbejderen også selv har et ansvar for sin sårbarhed. I den aktuelle situation skete der en ændring af driften, som ikke tillod skåneopgaver i samme omfang som tidligere. Ansvaret for en genopblussen af generne i forbindelse med det belastende arbejde, der havde udløst den oprindelige arbejdsskade var herefter ikke arbejdsgiverens. Det bemærkes i den forbindelse, at arbejdet ikke i sig selv var uforsvarligt og ansvarspådragende, blot belastende.

Dommen ville have haft vidtgående konsekvenser, såfremt slagteriet var blevet dømt. Det ville i så fald have været indlysende ufordelagtigt for slagteriet at forsøge at fastholde medarbejdere, der på grund af arbejdet, eller andre årsager, havde skånehensyn. Slagteriet risikerede i så fald at blive ramt af store erstatningskrav, når skånehensyn ikke længere kunne imødekommes.

Det vides endnu ikke, om dommen bliver anket.

Sagen blev for slagteriet ført af advokat Thomas Arleth.