Krav under panthaverdeklaration forældet ved anmeldelse til forsikringsselskab

Date published

23/04/2018

Services

Sectors

Locations

Krav under panthaverdeklaration forældet ved anmeldelse til forsikringsselskab
11-04-2018
NYT FRA KENNEDYS – VLD af 10/4/2018 - Krav under panthaverdeklaration F var forældet ved anmeldelse til forsikringsselskab i januar 2015
Sager om forældelse af krav under en panthaverdeklaration er (heldigvis) sjældne, idet anmeldelse som oftest foretages relativt kort tid efter en bils bortkomst. Dette var imidlertid ikke tilfældet i nærværende sag.
Sagens nærmere omstændigheder var, at FT (nok reelt FT’s søn) i maj 2008 købte en brugt Peugeot 307. Bilen blev afregistreret den 18. november 2008, hvor FT fik udbetalt eksportgodtgørelse for bilen, der dermed måtte være ført ud af Danmark på dette tidspunkt. Samme dag ophørte kaskoforsikringen på bilen, hvilket forsikringsselskabet gav panthaver meddelelse om den 26. marts 2009. Dermed udløb dækningen under panthaverdeklarationen seks måneder senere (ultimo september 2009).
FT/debitor ophørte med at betale afdrag 1. oktober 2009, hvorefter panthaver i januar 2010 skrev til FT/debitor og ophævede købekontrakten.
Under et fogedretsmøde den 1. juli 2010 blev panthaver formelt indsat i besiddelse af bilen, og det blev med FT’s søn under fogedretsmødet aftalt, at bilen samme aften skulle hentes på FT’s hjemadresse. Hverken FT’s søn eller bilen dukkede imidlertid op, hvorfor panthaver anmodede fogedretten om at efterlyse bilen hos politiet. Dette skete i august 2010, men først i november 2011 fik panthaver oplyst, at politiet havde henlagt sagen.
Under et nyt fogedretsmøde i februar 2012 oplyste FT’s søn, at han mente, at han havde udleveret bilen til panthaver den 1. oktober 2010 (en person havde bedt om at få udleveret nøglerne). I september 2012 rettede panthaver henvendelse til SKAT og fik straks oplyst, at der tilbage i november 2008 var udbetalt eksportgodtgørelse. Herefter indbragte panthaver igen sagen for fogedretten, og under et fogedretsmøde 15. januar 2013 oplyste FT’s søn, at han havde sendt ansøgningen om eksportgodtgørelse i 2008 og ført bilen ud af landet. Sønnen blev efterfølgende i 2014 frifundet i en straffesag om skyldnersvig og urigtig forklaring.
Herefter anmeldte panthaver den 8. januar 2015 bilens bortkomst til forsikringsselskabet og fremsatte krav under panthaverdeklarationen, hvilket blev afvist af selskabet af flere omgange, indtil panthaver udtog stævning den 19. september 2015.
Byretten dømte forsikringsselskabet. Byretten anførte, at forældelsen som udgangspunkt løb fra forfaldstidspunktet, der var pr. bilens bortkomst til udlandet den 18. november 2008. Byretten fandt imidlertid ikke, at der før panthavers opslag i CRM-registeret i september 2012 var formodning for eller viden om, at bilen skulle have været eksporteret til udlandet. Derfor fandtes forældelsen at have været suspenderet frem til dette tidspunkt og dermed var kravet ikke forældet ved panthavers anmeldelse den 8. januar 2015 til forsikringsselskabet.
Forsikringsselskabet ankede dommen til landsretten, og i den forbindelse blev der indhentet responsa fra såvel Forsikring & Pensions Responsumudvalg som fra Finans & Leasing i relation til praksis vedrørende anmeldelse under panthaverdeklarationen.
Landsretten frifandt forsikringsselskabet. Landsretten angav, at blandt andet på baggrund af bemærkningerne til panthaverdeklarationen F, så måtte panthaver — som professionelt kreditgivningsinstitut — senest pr. efteråret 2011, hvor man fik oplysning om, at politiet havde opgivet efterlysningen af bilen, have foretaget nærmere undersøgelser, f.eks. hos SKAT eller CRM, ”da der på dette tidspunkt var en reel mulighed for, at bilen var bortkommet i Danmark eller i udlandet”. Som følge heraf var kravet forældet ved anmeldelsen til forsikringsselskabet den 8. januar 2015.
Kommentar
Som angivet indledningsvist, var den tidsmæssige udstrækning af sagen særdeles usædvanlig, og der er langt imellem, at der går mere end 6 år fra tidspunktet for en bils udførsel af landet, og indtil der sker anmeldelse under panthaverdeklarationen. Allerede som følge af, at landsretten fandt, at suspension af den 3 årige forældelse var ophørt i efteråret 2011, var der ikke grundlag for landsretten til at tage stilling til, om 1-årstillægsfristen ved anmeldelse til forsikringsselskabet, jf. FAL § 29, stk. 5, også fandt anvendelse i relation til en anmeldelse under panthaverdeklarationen.
Sagen er for by- og landsretten ført af advokat Jesper Ravn. Det bemærkes, at sagen for byretten er afgjort på skriftligt grundlag.
Læs byretsdommen her:
Læs landsretsdommen her:
Jesper Ravn
Partner, Advokat (H)
Kennedys
T +45 3373 7000
M +45 2092 7534
F +45 3373 7001
www.kennedyslaw.com