Ikke godtgjort, at Harley Davidson-motorcykel var stjålet ved dækningsberettiget forsikringsbegivenhed

FT anmeldte, at hans HD-motorcykel var blevet stjålet den 27. januar 2015 fra garagen ved hans hjem, mens han selv havde befundet sig i udlandet.
FT’s ven, J, der lavede håndværkerarbejde på FT’s ejendom på gerningstidspunktet, havde oplyst, at han den pågældende aften havde befundet sig på ejendommen ca. kl. 20.00, hvor han kort tid efter opdagede, at FT’s motorcykel var blevet stjålet, hvilket han straks anmeldte til politiet, som noterede gerningstidspunktet til mellem kl. 19.15 og kl. 20.30.
Forsikringsselskabet foretog herefter nærmere undersøgelser af sagen ved en ekstern skadekonsulent. Herved blev det fastlagt, at der ikke var fundet mærker eller lignende fra forsøg på bortslæbning af den ca. 320 kg tunge motorcykel, som angiveligt skulle have været sikret med låse mv. Endvidere oplyste FT’s nabo, at hun ca. kl. 20.00 havde hørt motorcyklen blive startet i FT’s garage på trods af, at motorcyklen angiveligt var sikret med startspærre. Videoovervågningen fra naboens hus, der til dels ”dækkede” FT’s indkørsel, kunne heller ikke bekræfte noget usædvanligt i den periode, hvor klagers ven, J, angav, at motorcyklen skulle være blevet borttaget. Videoovervågningen viste imidlertid klagers ven, J, ankomme til ejendommen kl. 21.19, hvilket ikke stemte overens med de til forsikringsselskabet afgivne oplysninger. Endvidere var anmeldelsen af tyveriet ifølge politiet modtaget allerede kl. 21.10, dvs. 9 minutter før klagers ven, J, ankom til ejendommen.
På grundlag af undersøgelserne fandtes det ikke godtgjort, at motorcyklen var bortkommet ved en dækningsberettiget forsikringsbegivenhed og afviste skaden. FT indbragte sagen for ankenævnet, der gav forsikringsselskabet medhold, hvorefter FT anlagde sag.
Retten frifandt forsikringsselskabet. Retten lagde herved til grund, at motorcyklen var forsvarligt sikret med bl.a. startspærre, dashboard-lås, skivebremselås og ratlås og herudover var låst inde i garagen ved huset, hvor der ikke var fundet spor.
Retten lagde endvidere vægt på, at naboen havde hørt motorcyklen blive startet mellem kl. 19.30 og kl. 20, hvilket forudsætter anvendelse af rette nøgle samt fjernbetjening af låsesystemer mv. Herefter lagde retten vægt på uoverensstemmelserne mellem det af FT’s bekendte oplyste anmeldelsestidspunkt til politiet og til forsikringsselskabet, og at der ikke af naboens videoovervågning fremgik mistænkelige forhold.
Under disse omstændigheder fandt retten det sammenfattende hverken for godtgjort eller sandsynliggjort, at der er fundet en dækningsberettiget forsikringsbegivenhed sted.
Sagen er for forsikringsselskabet ført af advokat Julia Tomaszewska. Det vides ikke, om sagen ankes.
Spørgsmål kan rettes til:
Julia Tomaszewska
Advokat / Attorney
Kennedys
T +45 3373 7000
D +45 3373 7040
M +45 2616 1100
F +45 3373 7001
www.kennedyslaw.com