Ændring af Lov om en garantifond for skadeforsikringsselskaber

Date published

03/05/2018

Services

Sectors

Locations

Ændring af Lov om en garantifond for skadeforsikringsselskaber

Lov nr. 176/2018 om ændring af lov om garantifond for skadeforsikringsselskaber og lov om finansiel virksomhed

Lovændringen bygger på de (dårlige) erfaringer fra konkursen i det liechtensteinske skadeforsikringsselskab, Gable Insurance AG, i november 2016, hvor ca. 26.000 forsikringstagere, der havde tegnet forsikring via agenturet Husejernes Forsikring, stod uden dækning af fonden eller anden garantiordning. Forsikringstagerne blev ”reddet” ved en aftale mellem Forsikring & Pension og Erhvervsministeriet om etablering af en særordning (og en særlov), der gav kunderne adgang til at købe en ny forsikring, og således at allerede anmeldte skader overgik til Garantifonden.

Lovændringen har til formål at sikre forsikringstagere i Danmark mod lignende situationer, idet det foreslås, at alle skadeforsikringsselskaber, der tegner direkte skadeforsikring, filialer beliggende i Danmark af direkte tegnende skadeforsikringsselskaber beliggende i EU, samt skadeforsikringsselskaber, der driver grænseoverskridende forsikringsvirksomhed fra et andet land i EU med direkte tegning af skadeforsikringer, fremadrettet skal være medlem af og yde bidrag til Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. Den nugældende lov ændres endvidere således, at det alene er den virksomhed, som forsikringsselskaberne har i Danmark for risici placeret/indtegnet i Danmark, der dækkes af Garantifonden.

Dermed indføres der reelt pligt for, at alle skadeforsikringsselskaber, som driver virksomhed i EU — eller et land EU har indgået aftale med på det finansielle område — skal være medlem af Garantifonden. Det er således ikke afgørende, om skadeforsikringsselskabet tegner forsikringerne direkte eller via en filial eller et agentur.

Det foreslås videre, at Garantifondens dækningsperiode for visse forsikringstyper ændres således, at der ydes dækning i hele forsikringens løbetid, hvis der er tale om en ejerskifte-, byggeskade- eller sælgeransvarsforsikring.

De udenlandske skadeforsikringsselskaber, som med dette lovforslag bliver pålagt medlemskab af Garantifonden, skal yde et engangsbidrag på 50 kr. pr. police (inden for en række afgrænsede forsikringer) dog mindst 100.000 kr. til Garantifonden. Beløbet skal betales senest den 1. marts 2019, og der kan ikke fra kundens side ske opsigelse af en forsikring som følge af en præmieforhøjelse, som alene anvendes til indbetaling af engangsbidraget til Fonden.

Loven blev vedtaget den 24. april 2018 og træder i kraft den 1. januar 2019 dog således, at skadeforsikringsselskaber, der driver skadeforsikringsvirksomhed uden for Danmark inden den 1. juli 2018 skal meddele deres kunder, at Garantifonden fra den 1. januar 2019 alene dækker virksomhed og risici i Danmark.

Læs loven her: