More information for Kennedys Advokatpartnerselskab

Honorar

Kennedys Advokatpartnerselskab honorar fastsættes på grundlag af ressourceforbruget og af den værdi, som Kennedys Advokatpartnerselskab rådgivning har tilført sagen. Der er tale om en samlet vurdering over det anvendte tidsforbrug, anvendt specialkompetence og sagens kompleksitet og det opnåede resultat. Honoraret tillægges moms, medmindre der gælder særlige undtagelser i henhold til gældende lovgivning. Kennedys Advokatpartnerselskab afregner a/c ved udgangen af hvert kvartal og endeligt i forbindelse med sagens afslutning. Betalingsbetingelser er 14 dage. Ved forsinket betaling beregnes renter i henhold til rentelovens bestemmelser.

Omkostninger og udlæg

Kennedys Advokatpartnerselskab er ikke forpligtet til at afholde udlæg på vegne af klienten. Afholdte omkostninger, herunder større fotokopieringsopgaver og rejseomkostninger, vil blive debiteret klienten.

Forebyggende foranstaltninger mod hvidvask

Kennedys Advokatpartnerselskab er underlagt lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Loven forpligter Kennedys Advokatpartnerselskab til at indsamle og opbevare klienters identitetsoplysninger i fem år. Derfor skal klienter oplyse navn, adresse og CPR- eller CVR-nr. ved oprettelsen af en sag og i fornødent omfang vise dokumentation herfor. For selskabers vedkommende skal der tillige foreligge oplysninger og dokumentation for reelle ejerforhold.

Forsikring

Kennedys Advokatpartnerselskab har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Ansvarsforsikringen dækker udøvelse af al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Kennedys Advokatpartnerselskab ansvarsforsikring og garanti er tegnet i HDI-Gerling Forsikring, Indiakaj 6, 1. sal, 2100 København Ø Indiakaj 6 Indiakaj 6, 1.sal
2100 København Ø, 1.sal

Bankoplysninger

(Overførsel fra Danmark)
Nordea
Vesterbrogade 8
Postboks 0850
0900 København C
Reg.nr. 2191
Klientkontonr. 0729 596 760

(Overførsel fra udlandet)
Nordea
SWIFT-BIC: NDEADKKK
IBAN-no.: DK592 000 0729 596 760